Metodologie

Academia de Studii Economice din Bucureşti

 Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică

în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, desfasurate de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

     

În temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a OUG nr. 49/2014 si a OMECTS nr. 5745 din 13 septembrie 2012, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti aprobă prezenta metodologie. 

           

CAPITOLUL I 

        

ARTICOLUL 1 – CONSIDERAŢII GENERALE

 (1) Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti realizează politica, strategia si conceptia pregatirii psihopedagogice si metodice initiale a studentilor sau a absolventilor de invatamant superior care doresc sa urmeze o cariera didactica, precum si politica, strategia si conceptia pregatirii psihopedagogice si metodice continue a profesorilor economisti.

 (2) Programul de formare psihopedagogică oferit de către Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti urmăreşte certificarea competenţelor specifice pentru profesia didactică.

 (3) Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

a) nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul obligatoriu (preşcolar, primar şi gimnazial), cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul nonobligatoriu (liceal, postliceal şi superior), cu satisfacerea a două condiţii:

(i) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

(ii) absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă. 

ARTICOLUL 2 – ORGANIZAREA CURSURILOR DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ

 (1) Programul de formare psihopedagogică  organizat de către Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă (zi), în sistemul creditelor de studiu transferabile.

(2) Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.

(3) Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează programe de formare psihopedagogică iniţială atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, în condiţiile stabilite prin prezenta Metodologie.

  

CAPITOLUL II

ADMITEREA LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

 

ARTICOLUL 3 - CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

(1) Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică iniţială nivelul I- zi:

- studenţii anului I înmatriculaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul ASE Bucureşti. 

(2) Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică iniţială nivelul II- zi:

- masteranzii anului I înmatriculaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul ASE Bucureşti şi care au absolvit cursurile de formare psihopedagogică iniţială –Nivelul I; 

(3) Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică iniţială în regim postuniversitar absolvenţii studiilor universitare, atestate prin diplomă de licenţă, după cum urmează:

- pentru Nivelul I – absolvenţi cu diplomă de licenţă care nu au urmat sau au urmat parţial cursurile de pregătire psihopedagogică, nivelul I; Absolvenţilor cu diplomă de licenţă care au urmat parţial cursurile de pregătire psihopegagogică nivelul I li se echivalează, la cerere, notele şi creditele la disciplinele parcurse, cu condiţia ca la data solicitării echivalării să nu fi trecut mai mult de 3 ani de la data întreruperii programului de formare.

- pentru Nivelul II – absolvenţi cu diplomă de licenţă care nu au urmat sau au urmat parţial cursurile de pregătire psihopedagogică, nivelul II, absolvenţi ai nivelului I; Absolvenţilor cu diplomă de licenţă care au urmat parţial cursurile de pregătire psihopegagogică nivelul II li se echivalează, la cerere, notele şi creditele la disciplinele parcurse, cu condiţia ca la data solicitării echivalării să nu fi trecut mai mult de 3 ani de la data întreruperii programului de formare. 

(4) Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui interviu. 

ARTICOLUL 4 – DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

(1) Pentru înscrierea la concursul de admitere  nivelul I - zi, studenţii vor depune la secretariatul DPPD următoarele documente: cerere de înscriere (tipizată, disponibilă de la secretariatul DPPD sau de pe site-ul www.dppd.ase.ro), copie nelegalizată după certificatul de naştere, copie după CI.  

(2) Pentru înscrierea la concursul de admitere  nivelul II - zi, studenţii vor depune la secretariatul DPPD următoarele documente: cerere de înscriere (tipizată, disponibilă de la secretariatul DPPD sau de pe site-ul www.dppd.ase.ro), copie nelegalizată după certificatul de naştere, copie după CI, adeverinţă de absolvire a studiilor de licenţă sau copie nelegalizată după diploma de licenţă.

 (3) Pentru înscrierea la concursul de admitere  nivelul I - postuniversitar, studenţii vor depune la secretariatul DPPD următoarele documente: cerere de înscriere (tipizată, disponibilă de la secretariatul DPPD sau de pe site-ul www.dppd.ase.ro), copie nelegalizată după certificatul de naştere, copie după CI, adeverinţă de absolvire a studiilor de licenţă sau copie nelegalizată după diploma de licenţă.

 (4) Pentru înscrierea la concursul de admitere  nivelul II - postuniversitar, studenţii vor depune la secretariatul DPPD următoarele documente: cerere de înscriere (tipizată, disponibilă de la secretariatul DPPD sau de pe site-ul www.dppd.ase.ro), copie nelegalizată după certificatul de naştere, copie după CI, adeverinţă de absolvire a studiilor de licenţă sau copie nelegalizată după diploma de licenţă, copie după certificatul de absolvire a Nivelului I/adeverinţă de absolvire.

 (5) Studenţii care au urmat parţial cursurile de pregătire psihopegagogică nivelul I sau/şi nivelul II, pot solicita echivalarea, la cerere, a notelor şi creditelor aferente disciplinelor parcurse. Aceştia depun suplimentar: cerere de echivalare, adeverinţă/foaie matricolă eliberată de  instituţia de învăţământ superior în cadrul căreia a urmat cursurile de pregătire psihopedagogică autorizate/acreditate de către MECTS. 

ARTICOLUL 5  - PROBELE DE ADMITERE

Studenţii care doresc să urmeze cursurile de pregătire psihopedagogică, indiferent de nivel şi formă de organizare vor susţine o probă de admitere ce va consta într-un interviu, în urma căreia li se va acorda calificativul ADMIS/RESPINS în temen de 5 zile de la închierea perioadei de intervievare. 

ARTICOLUL 6 - REGIM DE FINANŢARE ŞI TAXE DE STUDII

(1) Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

 (2) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanţării de bază, în funcţie de numărul de locuri aprobate pentru fiecare universitate şi în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi, potrivit coeficienţilor de finanţare aplicaţi de Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior, luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului.

 (3) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de formare psihopedagogică numai în regim cu taxă.

 (4) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabileşte anual de Senatul ASE Bucureşti.

 (5) Drepturile şi obligaţiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice, precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu ASE Bucureşti. 

 

CAPITOLUL III

 CURRICULUMUL PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

 

ARTICOLUL 7 - COMPONENTELE CURRICULUM-ULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

(1) Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3 componente: curriculum-nucleu, curriculum extins şi curriculum opţional, conform Planului de învăţământ pentru programul de formare psihopedagogică prevăzut în OM nr.5745 din 17.09.2012.

 (2) Curriculumul-nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru nivelurile I şi II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul-nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline:

a) discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală - 18 credite;

b) discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate - 12 credite.

(3) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru obţinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul extins cuprinde următoarele pachete de discipline:

a) discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice - 10 credite;

b) discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate - 10 credite.

 (4) Curriculumul opţional este alcătuit din două discipline - 10 credite. Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opţionale oferite de planul de învăţământ pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactică. 

ARTICOLUL 8 - PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT AL PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Planurile de învăţământ ale programelor de formare psihopedagogică pentru nivelul I şi nivelul II de certificare pentru profesia didactică sunt prezentate OM nr.5745 din 17.09.2012. 

ARTICOLUL 9 - DESFĂŞURAREA CURSURILOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

(1)               Cursurile de formare psihopedagogică pentru nivelele I si II zi se desfăşoară în paralel cu activităţile didactice obligatorii corespunzătoare pregătirii de specialitate.

 

(2)               Cursurile de formare psihopedagogică pentru nivelele I si II în regim ponstuniversitar se desfăşoară în zilele de sâmbătă şi duminică, conform graficului aprobat de către DPPD.

 

CAPITOLUL V - FINALIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 

ARTICOLUL 10 - EVALUARE

(1) Parcurgerea fiecărei discipline, indiferent de nivel şi formă de organizare se finalizează cu acordarea unei note de la 1 la 10, pentru promovare fiind necesar să se obţină minim nota 5.

 (2) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.

 (3) Pentru finalizarea nivelului I/II studenţii elaborează şi susţin o lucrare de absolvire realizată sub îndrumarea unui cadru didactic din DPPD (conform Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Nivelului I şi a Nivelului II elaborată de către DPPD ASE). 

ARTICOLUL 11 - CERTIFICARE

(1) Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă câte 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculumul programului de formare psihopedagogică.

 (2) În cazul în care programul de formare psihopedagogică de 60 de credite este parcurs ca un program compact după absolvirea studiilor universitare, se susţine examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare, cotat cu câte 5 credite fiecare.

 (3) Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire, corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv:

a) absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul obligatoriu (preşcolar, primar şi gimnazial);

b) absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 60 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul nonobligatoriu (liceal, postliceal şi superior), dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenţă. 

(4) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, limba maternă şi în limba engleză, conţinând situaţia şcolară a absolventului. 

(5) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I se eliberează numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de licenţă. 

(6) Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior, care va specifica disciplinele promovate.

 

CAPITOLUL VII -  DISPOZIŢII FINALE

 

ARTICOLUL 12 - CORESPONDENŢA DINTRE DOMENIILE STUDIILOR UNIVERSITARE ABSOLVITE ŞI DISCIPLINELE CARE POT FI PREDATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

(1) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

(2) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare de licenţă, masterat sau doctorat absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul superior se stabileşte de către senatul universităţii, prin regulamente interne privind ocuparea posturilor didactice. 

ARTICOLUL 13 - FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ PENTRU ALTE SPECIALIZĂRI DECÂT CEA ÎN DOMENIILE DE STUDII DIN CADRUL ASE BUCUREŞTI

(1) Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I, pentru o altă specializare decât în domeniile de studii din cadrul ASE Bucureşti, se recunosc 22 de credite obţinute anterior şi distribuite astfel: la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală 18 credite, la Instruire asistată de calculator 2 credite şi la Practică pedagogică 2 credite. 

(2) Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I pentru o altă specializare decât în domeniile de studii din cadrul ASE Bucureşti este condiţionată de acumularea a 8 credite corespunzătoare disciplinelor Didactica specialităţii (5 credite) şi Practica pedagogică (3 credite). 

(3) Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, într-un alt domeniu de licenţă absolvit, se recunosc cele 20 de credite obţinute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opţionale. 

(4) Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, pentru o altă specializare decât în domeniile de studii din cadrul ASE Bucureşti, este condiţionată de acumularea a 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate.